پریشان

من با هیچ واژه ای به تفاهم نمی رسم

تفاهم

تفاهم  خوبی است ،   میان من ودفتری که سالها  خالی است   نمی دانم!    من اورا به دوش میکشم   یا او مرا؟
/ 45 نظر / 37 بازدید
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
آبان 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
10 پست
باران
1 پست